กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์


เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไป ซื้อและ /หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพและ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ราคาหลักทรัพย์

@ 14 มีนาคม 61


ราคาเปิดตลาด

8.75

ราคาปิดตลาด

8.80

เปลี่ยนแปลง (%)

-

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.75 - 8.80

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

27,600

มูลค่าการซื้อขาย

242,855


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 31 ธันวาคม 60


มูลค่าหน่วยลงทุน

12.5320

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

336,000,000

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

4,210,762,891.73


NEWS


31 ต.ค. 60

รายงาน NAV as of 30 กันยายน 2560 2560_QHHR

31 ก.ค. 55

ข่าวหนังสือพิมพ์

06 ก.ค. 55

พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง underwriter QHHR

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร