กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์


เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไป ซื้อและ /หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพและ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ราคาหลักทรัพย์

@ 29 ตุลาคม 63


ราคาเปิดตลาด

5.35

ราคาปิดตลาด

5.35

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.35 - 5.40

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

38,700

มูลค่าการซื้อขาย

207,050


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 30 มิถุนายน 63


มูลค่าหน่วยลงทุน

14.0532
 

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.1277
(-0.0090%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

4,721,878,172.00
 


NEWS


24 ก.ย. 63

การขอใช้สิทธิในการเลื่อนชำระค่าเช่าของผู้เช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการจัดหาผลประโยชน์

17 ส.ค. 63

Bangkok Hotel Market Update (Q2'2020)

31 ก.ค. 55

ข่าวหนังสือพิมพ์

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร