กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์


เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไป ซื้อและ /หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพและ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ราคาหลักทรัพย์

@ 04 สิงหาคม 63


ราคาเปิดตลาด

6.15

ราคาปิดตลาด

6.10

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.10 (-1.61%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

6.10 - 6.15

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

258,600

มูลค่าการซื้อขาย

1,584,790


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 31 มีนาคม 63


มูลค่าหน่วยลงทุน

14.1809
 

เปลี่ยนแปลง (%)

0.0477
(0.0034%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

4,764,784,513.80
 


NEWS


27 พ.ค. 63

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด

31 ม.ค. 63

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยกองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2563

31 ก.ค. 55

ข่าวหนังสือพิมพ์

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร