กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์


เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไป ซื้อและ /หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพและ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ราคาหลักทรัพย์

@ 11 เมษายน 67


ราคาเปิดตลาด

6.50

ราคาปิดตลาด

6.55

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.05 (-0.76%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

6.50 - 6.55

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

8,600

มูลค่าการซื้อขาย

56,005


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 31 ธันวาคม 66


มูลค่าหน่วยลงทุน

12.6569
 

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.0976
(-0.0077%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

4,252,733,300.87
 


NEWS


09 เม.ย. 67

แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ (QHHR)

01 เม.ย. 67

แจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม

31 ก.ค. 55

ข่าวหนังสือพิมพ์

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร