กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์


เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไป ซื้อและ /หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพและ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ราคาหลักทรัพย์

@ 16 เมษายน 64


ราคาเปิดตลาด

5.45

ราคาปิดตลาด

5.45

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.05 (-0.91%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.40 - 5.45

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

212,917

มูลค่าการซื้อขาย

1,154,920


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 31 ธันวาคม 63


มูลค่าหน่วยลงทุน

14.2197
 

เปลี่ยนแปลง (%)

0.0653
(0.0046%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

4,777,829,263.60
 


NEWS


12 เม.ย. 64

แจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม

07 เม.ย. 64

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทุน

31 ก.ค. 55

ข่าวหนังสือพิมพ์

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร