กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์


เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไป ซื้อและ /หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพและ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ราคาหลักทรัพย์

@ 17 กันยายน 64


ราคาเปิดตลาด

5.50

ราคาปิดตลาด

5.50

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.40 - 5.50

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

58,900

มูลค่าการซื้อขาย

318,210


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 30 มิถุนายน 64


มูลค่าหน่วยลงทุน

14.3025
 

เปลี่ยนแปลง (%)

0.0632
(0.0044%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

4,805,666,745.86
 


NEWS


13 ส.ค. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

21 พ.ค. 64

แจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม

31 ก.ค. 55

ข่าวหนังสือพิมพ์

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร