ภาพรวมกองทุน
ชื่อกองทุน(ไทย)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
ชื่อกองทุน(อังกฤษ)
Quality Houses Hotel and Residence Freehold and Leasehold Property Fund
ชื่อย่อ
QHHR
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
เหมาะสำหรับนักลงทุน
เงินที่นำมาลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควรจะเป็นเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ประจำในรูปของค่าเช่า กองทุนรวมนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้ประจำที่ขึ้นอยู่กับสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากรายได้ที่เกิดจากการดำเนินการของอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกำไรที่อาจได้รับจากการขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุน
2 กรกฎาคม 2555
วันที่จดทะเบียนกองทุน
18 กรกฎาคม 2555
จำนวนเงินทุนโครงการ
3,360 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน
336 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
10 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการจองซื้อ
10,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการอาจมีการพิจารณา จ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน
ไม่กำหนดอายุโครงการ
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ลงทุน
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินโดยการเข้าซื้อ และ/หรือ ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ดังนี้
(ก) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
(ข) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
(ค) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หลังสวน โดยการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าอาคาร งานระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินติดตรึงตราที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม จากบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยการที่บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จะทำการยกเลิกสัญญาเช่าอาคารเดิมที่มีอยู่กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกองทุนรวมจะเข้าทำสัญญาเช่าอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค และทรัพย์สินติดตรึงตราที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยตรง ทั้งนี้ กองทุนรวมจะมีหน้าที่ในการชำระค่าเช่ากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ภายใต้สัญญาเช่าอาคารต่อไป ซึ่งสิทธิการเช่าอาคารดังกล่าวมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 14 ปี นับจากวันที่ กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สิน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และรับโอนกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)


บริษัท / ราคาประเมินค่าทรัพย์สิน ตอนลงทุนครั้งแรก
ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมินของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมินของบริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด
โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี
1,138 ล้านบาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)
1,176 ล้านบาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่ล้านบาทถ้วน)
โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท
1,540 ล้านบาท (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน)
1,653 ล้านบาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)
โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หลังสวน
704 ล้านบาท (เจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
662 ล้านบาท (เจ็ดร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- ในการเสนอขายครั้งแรก (ไม่มี)
- ในการเพิ่มทุน (ไม่มี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี)
3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ยวลงทุน
ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
4. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ก) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจำนำหน่วยลงทุน (ตามอัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด)
- ข) ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ (กำหนดตามที่จ่ายจริง)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการรายปี
ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อปี และผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทุนรวมได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นต้น ในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง*
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม *
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
- ก) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษารายปี (ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม*)
- ข) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติม กรณีที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละครั้ง (ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละครั้ง*)
- ค) ค่าที่ปรึกษาอื่นของกองทุน เช่น ค่าที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าที่ปรึกษาผู้คุมงานก่อสร้าง ค่าจ้างวิศวกรคุมงานก่อสร้างและ/หรือประเมินคุณภาพงาน เป็นต้น (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าใช้่จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง