ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
24 พ.ค. 64

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564

14 พ.ค. 64

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ค. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

14 พ.ค. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

14 พ.ค. 64

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (แ

14 พ.ค. 64

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

13 พ.ค. 64

การนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

13 พ.ค. 64

การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเท

29 เม.ย. 64

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564

07 เม.ย. 64

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทุน

26 มี.ค. 64

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้

25 ก.พ. 64

แจ้งงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (แก้ไข)

25 ก.พ. 64

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

25 ก.พ. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข)

25 ก.พ. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

25 ก.พ. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

23 ก.พ. 64

แจ้งงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2563

11 ก.พ. 64

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์

11 ก.พ. 64

ผู้เช่าแจ้งขอชำระค่าเช่าที่ขอผ่อนผันบางส่วน พร้อมข้อเสนอในการชำระค่าเช่าส่วนที่เหลือของค่าเช่า

02 ก.พ. 64

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดขอ

28 ธ.ค. 63

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2564

25 ธ.ค. 63

การขอใช้สิทธิในการเลื่อนชำระค่าเช่าของผู้เช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการจัดหาผลประโยชน์

13 พ.ย. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

13 พ.ย. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

13 พ.ย. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

13 พ.ย. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

24 ก.ย. 63

การขอใช้สิทธิในการเลื่อนชำระค่าเช่าของผู้เช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการจัดหาผลประโยชน์

14 ส.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

14 ส.ค. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

14 ส.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

14 ส.ค. 63

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนช์

26 มิ.ย. 63

การขอใช้สิทธิในการเลื่อนชำระค่าเช่าของผู้เช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินฯ

27 พ.ค. 63

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด

26 พ.ค. 63

การนำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทุน

19 พ.ค. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

18 พ.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)( Edit )

18 พ.ค. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ( Edit )

15 พ.ค. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

15 พ.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

15 พ.ค. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

30 เม.ย. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

27 เม.ย. 63

การนำหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี 2562 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือหน่วย ลงทุน ขึ้นเ

27 เม.ย. 63

การนำหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี 2562 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือหน่วย ลงทุน ขึ้นเ

24 เม.ย. 63

การนำหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี 2562 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือหน่วย ลงทุน ขึ้นเ

30 มี.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

30 มี.ค. 63

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด

27 มี.ค. 63

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด

02 มี.ค. 63

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

02 มี.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

28 ก.พ. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

13 ก.พ. 63

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนช์

13 ก.พ. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

31 ม.ค. 63

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2563

30 ม.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

30 ธ.ค. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

18 ธ.ค. 62

แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเ

29 พ.ย. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

15 พ.ย. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)

14 พ.ย. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ย. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

30 ต.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

29 ต.ค. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ( เพิ่มเติม )

29 ต.ค. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

30 ก.ย. 62

รายงาน NAV_QHHR 31 สิงหาคม 2562

30 ส.ค. 62

รายงาน NAV_QHHR 31 กรกฎาคม 2562

15 ส.ค. 62

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

14 ส.ค. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

09 ส.ค. 62

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนช์

31 ก.ค. 62

รายงาน NAV_QHHR 30 มิถุนายน 2562

22 ก.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

28 มิ.ย. 62

รายงาน NAV_QHHR 31 พฤษภาคม 2562

30 พ.ค. 62

รายงาน NAV_QHHR 30 เมษายน 2562

21 พ.ค. 62

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

21 พ.ค. 62

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

15 พ.ค. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

15 พ.ค. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

15 พ.ค. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) แก้ไข

15 พ.ค. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) (แก้ไข)

13 พ.ค. 62

การนำรายงาน AGM/2562 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

30 เม.ย. 62

รายงาน NAV_QHHR 31 มีนาคม 2562

26 เม.ย. 62

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562

02 เม.ย. 62

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ขึ้นเว็บไซต์

29 มี.ค. 62

รายงาน NAV_QHHR 28 กุมภาพันธ์ 2562

14 มี.ค. 62

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562

28 ก.พ. 62

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

28 ก.พ. 62

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561_QHHR

28 ก.พ. 62

รายงาน NAV_QHHR 31 มกราคม 2562

12 ก.พ. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

11 ก.พ. 62

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนช์

30 ม.ค. 62

รายงาน NAV_QHHR 31 ธันวาคม 2561

02 ม.ค. 62

สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระ

28 ธ.ค. 61

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยกองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2562

28 ธ.ค. 61

รายงาน NAV_QHHR 30 พฤศจิกายน 2561

30 พ.ย. 61

แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน QHHR

30 พ.ย. 61

รายงาน NAV_QHHR 31 ตุลาคม 2561

14 พ.ย. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ย. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

14 พ.ย. 61

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (เพิ่มเติม)

30 ต.ค. 61

รายงาน NAV_QHHR 30 กันยายน 2561

30 ต.ค. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

28 ก.ย. 61

รายงาน NAV_QHHR 31 สิงหาคม 2561

30 ส.ค. 61

รายงาน NAV_QHHR 31 กรกฎาคม 2561

16 ส.ค. 61

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

14 ส.ค. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

14 ส.ค. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

10 ส.ค. 61

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนช์

03 ส.ค. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

26 ก.ค. 61

รายงาน NAV_QHHR 30 มิถุนายน 2561

29 มิ.ย. 61

รายงาน NAV_QHHR 31 พฤษภาคม 2561

30 พ.ค. 61

รายงาน NAV_QHHR 30 เมษายน 2561

18 พ.ค. 61

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

17 พ.ค. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (แก้ไข)

16 พ.ค. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

15 พ.ค. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

15 พ.ค. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

08 พ.ค. 61

การนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

30 เม.ย. 61

รายงาน NAV_QHHR 31 มีนาคม 2561

24 เม.ย. 61

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561

09 เม.ย. 61

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

28 มี.ค. 61

รายงาน NAV_QHHR 28 กุมภาพันธ์ 2561

21 มี.ค. 61

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561

02 มี.ค. 61

รายงาน NAV_QHHR 31 มกราคม 2561

02 มี.ค. 61

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

28 ก.พ. 61

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560_QHHR

28 ก.พ. 61

งบการเงินประจำปี 2560

14 ก.พ. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

09 ก.พ. 61

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนช์

29 ธ.ค. 60

รายงาน NAV_QHHR 30 พฤศจิกายน 2560

30 พ.ย. 60

รายงาน NAV_QHHR 31 ตุลาคม 2560

13 พ.ย. 60

งบการเงินไตรมาส 3/2560

31 ต.ค. 60

รายงาน NAV as of 30 กันยายน 2560 2560_QHHR

31 ต.ค. 60

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

29 ก.ย. 60

รายงาน NAV as of 31 สิงหาคม 2560 2560_QHHR

31 ส.ค. 60

รายงาน NAV as of 31 กรกฎาคม 2560 2560_QHHR

11 ส.ค. 60

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2560

11 ส.ค. 60

งบการเงินไตรมาส 2/2560

09 ส.ค. 60

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนช์

31 ก.ค. 60

รายงาน NAV as of 30 มิถุนายน 2560 2560_QHHR

30 มิ.ย. 60

รายงาน NAV as of 31 พฤษภาคม 2560_QHHR

31 พ.ค. 60

รายงาน NAV as of 30 เมษายน 2560_QHHR

30 เม.ย. 60

รายงาน NAV as of 31 มีนาคม 2560_QHHR

04 เม.ย. 60

รายงาน NAV as of 28 กุมภาพันธ์ 2560_QHHR

01 มี.ค. 60

รายงาน NAV as of 31 มกราคม 2560_QHHR

30 ม.ค. 60

รายงาน NAV as of 31 ธันวาคม 2559_QHHR

04 ม.ค. 60

รายงาน NAV as of 30 พฤศจิกายน 2559_QHHR

01 ธ.ค. 59

รายงาน NAV as of 31 ตุลาคม 2559_QHHR

19 ต.ค. 59

รายงาน NAV as of 30 กันยายน 2559_QHHR

21 ก.ย. 59

รายงาน NAV as of 31 สิงหาคม 2559_QHHR

01 ก.ย. 59

รายงาน NAV as of 31 กรกฎาคม 2559_QHHR

28 ก.ค. 59

รายงาน NAV as of 30 มิถุนายน 2559_QHHR

28 มิ.ย. 59

รายงาน NAV as of 31 พฤษภาคม 2559_QHHR

30 พ.ค. 59

รายงาน NAV as of 30 เมษายน 2559_QHHR

22 เม.ย. 59

รายงาน NAV as of 31 มีนาคม 2559_QHHR

17 มี.ค. 59

รายงาน NAV as of 29 กุมภาพันธ์ 2559_QHHR

26 ก.พ. 59

รายงาน NAV as of 31 มกราคม 2559_QHHR

01 ก.พ. 59

รายงาน NAV as of 31 ธันวาคม 2558_QHHR

28 ธ.ค. 58

รายงาน NAV as of 30 พฤศจิกายน 2558_QHHR

20 พ.ย. 58

รายงาน NAV as of 31 ตุลาคม 2558_QHHR

28 ต.ค. 58

รายงาน NAV as of 30 กันยายน 2558_QHHR

28 ก.ย. 58

รายงาน NAV as of 31 สิงหาคม 2558_QHHR

31 ส.ค. 58

รายงาน NAV as of 31 กรกฎาคม 2558_QHHR

22 ก.ค. 58

รายงาน NAV as of 30 มิถุนายน 2558_QHHR

18 มิ.ย. 58

รายงาน NAV as of 31 พฤษภาคม 2558_QHHR

19 พ.ค. 58

รายงาน NAV as of 30 เมษายน 2558_QHHR

23 เม.ย. 58

รายงาน NAV as of 31 มีนาคม 2558_QHHR

17 มี.ค. 58

รายงาน NAV as of 28 กุมภาพันธ์ 2558_QHHR

25 ก.พ. 58

รายงาน NAV as of 31 มกราคม 2558_QHHR

03 ก.พ. 58

แจ้งรายละเอียดทรัพย์สิน QHHR SET 31 ธันวาคม 2558

02 ก.พ. 58

แจ้งยกเลิกการเพิ่มทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (

30 ม.ค. 58

รายงาน NAV as of 31 ธันวาคม 2557_QHHR

16 ธ.ค. 57

รายงาน NAV as of 30 พฤศจิกายน 2557_QHHR

13 พ.ย. 57

รายงาน NAV as of 31 ตุลาคม 2557_QHHR

14 ต.ค. 57

รายงาน NAV as of 30 กันยายน 2557_QHHR

17 ก.ย. 57

รายงาน NAV as of 31 สิงหาคม 2557_QHHR

25 ส.ค. 57

รายงาน NAV as of 31 กรกฎาคม 2557_QHHR

14 ก.ค. 57

รายงาน NAV as of 30 มิถุนายน 2557_QHHR

17 มิ.ย. 57

รายงาน NAV as of 31 พฤษภาคม 2557_QHHR

23 พ.ค. 57

รายงาน NAV as of 30 เมษายน 2557_QHHR

16 พ.ค. 57

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20: ไตรมาส 1/2557

23 เม.ย. 57

รายงาน NAV as of 31 มีนาคม 2557_QHHR

13 มี.ค. 57

รายงาน NAV_QHHR 28 กุมภาพันธ์ 2557

19 ก.พ. 57

รายงาน NAV_QHHR 31 มกราคม 2557

24 ม.ค. 57

รายละเอียดทรัพย์สิน_QHHR

24 ม.ค. 57

รายงาน NAV_QHHR 31 ธันวาคม 2556

17 ธ.ค. 56

รายงาน NAV_QHHR 30 พฤศจิกายน 2556

13 พ.ย. 56

รายงาน NAV_QHHR 31 ตุลาคม 2556

08 พ.ย. 56

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2556 : QHHR

24 ต.ค. 56

รายงานการประชุม--ผู้ถือหน่วยลงทุน

17 ต.ค. 56

รายงาน NAV_QHHR 30 กันยายน 2556

18 ก.ย. 56

รายงาน NAV_QHHR 31 สิงหาคม 2556

21 ส.ค. 56

รายงาน NAV_QHHR 31 กรกฎาคม 2556

13 ส.ค. 56

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2556 : QHHR

31 ก.ค. 56

กำหนดจ่ายเงินปันผลและวันปิดสมุดพักการโอนหน่วยลงทุน QHHR

25 ก.ค. 56

แจ้งรายละเอียดทรัพย์สิน QHHR SET 30 มิ.ย. 2556

25 ก.ค. 56

รายงาน NAV_QHHR 30 มิถุนายน 2556

27 มิ.ย. 56

รายงาน NAV_QHHR 31 พฤษภาคม 2556

30 พ.ค. 56

รายงาน NAV_QHHR 30 เมษายน 2556

30 เม.ย. 56

รายงาน NAV_QHHR 31 มีนาคม 2556

27 มี.ค. 56

รายงาน NAV_QHHR 28 กุมภาพันธ์ 2556

05 มี.ค. 56

รายงาน NAV_QHHR 31 มกราคม 2556

30 ม.ค. 56

รายงาน NAV 31 ธ.ค. 55_QHHR

28 ธ.ค. 55

รายงาน NAV 30 พ.ย. 55_QHHR

30 พ.ย. 55

รายงาน NAV 31 ต.ค. 55_QHHR

13 พ.ย. 55

สรุปผลการดำเนินงาน Q3 2555_QHHR

12 ต.ค. 55

แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน QHHR

08 ต.ค. 55

แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี QHHR

23 ส.ค. 55

จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุน

06 ส.ค. 55

การเผยแพร่งบการเงิน

31 ก.ค. 55

จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุน

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนc0h'xyoz]Determination of the Annual Ge