ประวัติกองทุน

2555

31 กรกฎาคม 2555

เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20 กรกฎาคม 2555

เข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี โครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท และโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หลังสวน

18 กรกฎาคม 2555

จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5 กรกฎาคม 2555
ถึง 13 กรกฎาคม 2555

ระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก