ชื่อกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHHR)
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุน
2 กรกฎาคม 2555
วันจดทะเบียน
18 กรกฎาคม 2555
มูลค่าการเข้าลงทุนครั้งแรก
3,360 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน
336 ล้านหน่วย
ผู้จัดการกองทุน
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Fund)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (QHI)

โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล ประตูน้ำ

         1. กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

                กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 2 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 2529 และ 13925 เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 2 งาน 25.4 ตารางวา

                 รายละเอียดที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล ประตูน้ำ
ลำดับที่โฉนดเลขที่เลขที่ดินเนื้อที่ดินผู้มีกรรมสิทธิ์
ไร่งานตารางวา
12529
910129.4บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
213925
120016
รวม1225.4


         2. อาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ
               กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งและใช้งานภายในโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล ประตูน้ำ และที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล ประตูน้ำ

                รายละเอียดที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อที่กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์          
ลักษณะห้องจำนวนห้องพื้นที่ (ตารางเมตร)รวมพื้นที่ให้เช่า (ตารางเมตร)
สตูดิโอ (Studio)
26246-6112,560
หนึ่งห้องนอน (One-bedroom unit)
4112449
รวม
266
13,009

โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล สุขุมวิท

         1. กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

                กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 3 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 4745, 5034 และ 5252 เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา

                 รายละเอียดที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล สุขุมวิท          
ลำดับที่
โฉนดเลขที่
เลขที่ดิน
เนื้อที่ดิน
ผู้มีกรรมสิทธิ์
ไร่
งาน
ตารางวา
14745
30680345.6บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2503430700345.0
3525230690340.5
รวม
2232.0


         2. อาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ
                กรรมสิทธิ์ในอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล สุขุมวิท และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของโครงเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล สุขุมวิท และอาคารเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ สูง 5 ชั้น 2 หลัง

                 รายละเอียดห้องพักของโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล สุขุมวิท          
ลักษณะห้องจำนวนห้องพื้นที่ (ตารางเมตร)รวมพื้นที่ให้เช่า (ตารางเมตร)
โรงแรมเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
สตูดิโอ การ์เดน วิง (Studio Garden Wing)04531-702,372
หนึ่งห้องนอน (One-bedroom unit)84072-896,801
สองห้องนอน (Two-bedroom unit)
63096-1377,326
สามห้องนอน (Three-bedroom unit)
70120-187905
เซมิ เพ้นท์เฮ้าส์ (Semi Penthouse)60136-1871,011
เพ้นท์เฮ้าส์ (Penthouse)
20340681
รวม16245
19,096

โครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล ชิดลม

         1. สิทธิการเช่าระยะยาวในอาคาร รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งส่วนควบต่างๆ
                สิทธิการเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้างจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 710 เนื้อที่ 61 ไร่ 3 งาน 33.7 ตารางวา โดยอาคารดังกล่าวตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่       34 ตารางวา ภายใต้สัญญาเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้างรวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งส่วนควบต่างๆ ฉบับปัจจุบันระหว่างกองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (ผู้เช่า)  ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 14 ปี นับจากวันที่ กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สิน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

                 รายละเอียดที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล ชิดลม  
                 ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ดินบางส่วน และกองทุนรวมเช่าเฉพาะอาคาร โดยกองทุนรวมไม่ได้เช่าที่ดินแต่อย่างใด        
ลำดับที่
โฉนดเลขที่
เลขที่ดิน
เนื้อที่ดินผู้มีกรรมสิทธิ์
ไร่
งาน
ตารางวา
17106561333.7สำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์
รวม61333.7
              หมายเหตุ : อาคารตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ 1 ไร่ 34 ตารางวา


         2. เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ

                กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานภายในโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล ชิดลม และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล ชิดลม

                 รายละเอียดห้องพักของโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล ชิดลม         
ลักษณะห้องจำนวนห้องพื้นที่ (ตารางเมตร)รวมพื้นที่ให้เช่า (ตารางเมตร)
โรงแรมเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
สตูดิโอ (Studio)
485238-423,992
หนึ่งห้องนอน (One-bedroom unit)
93051-1103,208
สองห้องนอน (Two-bedroom unit)
152285-1284,155
สามห้องนอน (Three-bedroom unit)
02195389
รวม
72106
11,744