มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
31 มีนาคม 64 14.2393 336,000,000 4,784,431,403.62
31 ธันวาคม 63 14.2197 336,000,000 4,777,829,263.60
30 กันยายน 63 14.1544 336,000,000 4,755,893,394.93
30 มิถุนายน 63 14.0532 336,000,000 4,721,878,172.00
31 มีนาคม 63 14.1809 336,000,000 4,764,784,513.80
29 กุมภาพันธ์ 63 14.1332 336,000,000 4,748,757,036.92
31 มกราคม 63 14.2934 336,000,000 4,802,600,018.64
31 ธันวาคม 62 14.2114 336,000,000 4,775,042,133.63
30 พฤศจิกายน 62 14.0271 336,000,000 4,713,118,223.43
31 ตุลาคม 62 13.9728 336,000,000 4,694,859,620.94
30 กันยายน 62 14.0707 336,000,000 4,727,763,533.43
31 สิงหาคม 62 14.0259 336,000,000 4,712,722,598.88
31 กรกฎาคม 62 13.9413 336,000,000 4,684,282,947.04
30 มิถุนายน 62 14.0183 336,000,000 4,710,154,896.35
31 พฤษภาคม 62 13.9621 336,000,000 4,691,293,339.31
30 เมษายน 62 14.0752 336,000,000 4,729,270,001.80
31 มีนาคม 62 14.0184 336,000,000 4,710,212,275.57
28 กุมภาพันธ์ 62 13.9453 336,000,000 4,685,623,523.04
31 มกราคม 62 14.0267 336,000,000 4,712,984,754.95
31 ธันวาคม 61 13.9449 336,000,000 4,685,517,552.68
30 พฤศจิกายน 61 13.6891 336,000,000 4,599,538,477.74
31 ตุลาคม 61 13.6467 336,000,000 4,585,310,843.79
30 กันยายน 61 13.7560 336,000,000 4,622,023,927.15
31 สิงหาคม 61 13.7043 336,000,000 4,604,643,199.76